lego-city
nickelodeon
header image
Terug naar de homepagina

LEGO CITY ’21 l Wedstrijdreglement l Vlaanderen (België) en Nederland

 1. Organisatie
  1. De wedstrijd LEGO City ‘21 wordt georganiseerd door LEGO BELGIUM, met zetel gevestigd te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 5, KBO 0403.020.350 (hierna ‘organisator’ of ‘LEGO’) via de website www.nickelodeon-legocity.be en www.nickelodeon-legocity.nl.
  2. Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met het volledige reglement evenals met de bijlagen en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze wedstrijd.
  3. LEGO is gerechtigd dit reglement te wijzigen voor niet-essentiële bepalingen.
  4. Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle om, behoudt LEGO zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels, de prijzen en de informatie met betrekking tot de wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren.
  5. De in artikel 1.3 en 1.4 bedoelde wijzigingen worden van kracht na kennisgeving aan de deelnemer via het opgegeven e-mailadres. De kennisgeving van de wijziging gebeurt tegelijk aan alle geregistreerde deelnemers.
 2. Deelnamevoorwaarden
  1. De wedstrijd van LEGO is toegankelijk voor iedereen die niet rechtstreeks en persoonlijk verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.
  2. Om aan deze wedstrijd deel te nemen dient de deelnemer gedomicilieerd te zijn in België of Nederland en zijn / haar verhaal in te dienen in het Nederlands. Enkel wie voldoet aan beide deelnemingsvoorwaarden, maakt kans op een prijs.
  3. Om deel te nemen aan deze LEGO wedstrijd dienen volgende stappen gevolgd te worden:
   • De deelnemer surft naar de wedstrijdpagina op de LEGO City website via www.nickelodeon-legocity.be voor deelnemers uit België en via www.nickelodeon-legocity.nl voor deelnemers uit Nederland;
   • De deelnemer klikt op de button “Maak je eigen verhaal” waarna een webpagina geopend wordt waarin de deelnemer – na op de start-button te klikken – zijn/haar eigen verhaal kan creëren;
   • Er wordt een korte uitleg weergegeven aangaande het gebruik en de functies van de website;
   • De deelnemer kan LEGO minifiguren, gebouwen en voertuigen kiezen om in zijn/haar verhaal te integreren die gevonden kunnen worden in de bibliotheek van de webpagina;
   • De deelnemer kan eigen tekst toevoegen in de daartoe voorziene vakken;
   • De deelnemer klikt op de button “verhaal verzenden” wanneer zijn/haar verhaal gefinaliseerd werd;
   • Een bedankingspagina verschijnt waarop de deelnemer kan aanduiden of hij/zij zijn/haar verhaal wil inzenden dan wel nog wenst te bewerken;
   • De deelnemer vult samen met één van de ouders of voogd de gegevens in;
   • Deelnemers uit Nederland ontvangen vervolgens een download van hun poster via mail van info@lego-acties.eu;
   • Deelnemers uit België kunnen een filiaal van DreamLand selecteren waar de deelnemer zijn/haar LEGO City ’21 verhaal op een geformaliseerde A3 poster kan afhalen; De deelnemer ontvangt binnen een termijn van 15 werkdagen na deelname een e-mail met opgave dat zijn/haar poster kan afgehaald worden in het opgegeven filiaal van DreamLand; Elke deelnemer kan slechts één geformaliseerde poster afhalen in een DreamLand-filiaal naar keuze en dit tot zolang de voorraad strekt. De organisator engageert er zich toe per week een maximum aantal posters te verstrekken van 5.000 voor heel België, waarbij de organisator steeds het recht heeft dit aantal te beperken dan wel deze actie stop te zetten in functie van het maximaal aantal posters hetwelk de organisator voorzien heeft voor België (13.800).
  4. De inzending (het “verhaal”) van de deelnemer mag geen materiaal / inhoud bevatten hetwelk ongepast, onfatsoenlijk, obsceen, hatelijk, onrechtmatig of lasterlijk is. De inzending mag eveneens geen materiaal / inhoud bevatten dat onverdraagzaamheid, racisme, haat ten aanzien van een individu of een groep promoot en dit op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd. Tot slot mag de inzending geen materiaal bevatten hetwelk in strijd is met wettelijke bepalingen.
  5. De deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. Het is niet toegelaten dat eenzelfde deelnemer aan deze wedstrijd meerdere keren deelneemt via verschillende e-mailadressen. Indien wordt vastgesteld dat meerdere registraties of gegevens terug te brengen zijn tot één enkel individu, zullen de registraties volgend na de eerste registratie en deelname ongeldig zijn.
  6. Deelname aan de wedstrijd is gratis.
 3. Wedstrijd
  1. De wedstrijd loopt van 01/02/2021 tot en met 14/03/2021.
  2. Bij vermoeden van fraude of poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten en alle gebeurlijke schade op de deelnemer te verhalen.
 4. Vaststelling winnaars en prijzen
  1. Er zijn verschillende prijzen te winnen bij deelname aan deze wedstrijd. De aanduiding van de winnaars gebeurt door een door de organisator samengestelde jury van juryleden van LEGO en Done by Friday (het agentschap dat de campagne heeft uitgewerkt voor LEGO), die alle inzendingen van deelnemers zal beoordelen op hun creativiteit en originaliteit.
   De kans om te winnen hangt af van de vaardigheid en het talent van de deelnemer, hetwelk zal worden beoordeeld door de juryleden in functie van het aantal inzendingen.
  2. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaars.
  3. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten.
  4. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt LEGO zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijs terug te vorderen, dan wel een schadeloosstelling ter waarde van de prijs, ook als de fraude, het misbruik of de onregelmatigheid wordt vastgesteld nadat de prijs (onterecht) werd toegekend.
  5. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt LEGO zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.
  6. De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten door de deelnemers. Over de uiteindelijke winnaars wordt niet gecommuniceerd. De winnaars worden rechtstreeks gecontacteerd via e-mail.

   Hoofdprijs
  7. De hoofdprijs van de LEGO City ’21 wedstrijd omvat een stop motion video waarbij het verhaal van de winnaar in stop motion wordt verfilmd en uitgezonden op Nickelodeon, website en social media op een nog door de organisator nader te bepalen datum.
  8. Een jury samengesteld door de organisator kiest 2 winnaars uit alle deelnemers uit België en Nederland wiens verhaal zal worden verfilmd en uitgezonden op Nickelodeon op een door de organisator nog nader te bepalen datum die via het opgegeven e-mailadres van de winnaar(s) zal worden meegedeeld.
  9. De jury kiest 1 winnaar uit de inzendingen die zijn ontvangen in weken 1 en 2 van de wedstrijd, met name gedurende de periode van 01/02/2021 tem 14/02/2021. Een tweede winnaar wordt geselecteerd uit alle inzendingen die zijn ontvangen binnen de eerste vier weken van de wedstrijd en met name in de periode van 01/02/2021 tem 02/03/2021. Voor de selectie van winnaar 2 maken ook de deelnemers van de inzendingen in weken 1 en 2 opnieuw kans met uitsluiting van de deelnemer die werd aangeduid als winnaar 1. Inzendingen van deelnemers ontvangen na 02/03/2021 komen niet in aanmerking voor de hoofdprijs.
  10. De winnaars worden ingelicht door de organisator via het e-mailadres info@lego-acties.eu voor de deelnemers uit België en via het e-mailadres citywedstrijd@lego.com voor deelnemers uit Nederland op het door hen opgegeven e-mailadres bij deelname.
  11. De winnaar aanvaardt creatieve vrijheid in hoofde van de organisator bij de productie en uitzending van de stop motion video en dit in functie van o.a. productionele mogelijkheden en beperkingen.

   Overige te winnen prijzen
  12. Deelnemers maken ook kans op de tweede prijs: de LEGO City Stadscentrum speelset (productnummer 60292) met een aanbevolen verkoopprijs van 109,99 EUR. Hierbij worden er wekelijks 10 LEGO City Stadscentrum speelsets weggegeven aan de winnaars in België (deelname via nickelodeon-legocity.be) en 10 aan de winnaars in Nederland (deelname via nickelodeon-legocity.nl).
  13. De bekendmaking van de winnaars gebeurt als volgt : Week 1 + 2: van 01/02/2021 tot 14/02/2021: bekendmaking winnaars uiterlijk op woensdag 17/02/2021
   Week 3 + 4: van 15/02/2021 tot 28/02/2021: bekendmaking winnaars uiterlijk op woensdag 03/03/2021
   Week 5 + 6: van 01/03/2021 tot 14/03/2021: bekendmaking winnaars uiterlijk op woensdag 17/03/2021
  14. De winnaars worden ingelicht door de organisator via het e-mailadres info@lego-acties.eu op het door hen opgegeven e-mailadres bij deelname en ontvangen daarbij een bon met een webcode. Met deze webcode kan de winnaar op de website van dreamland.be de gewonnen set bestellen. In het winkelmandje dient de webcode te worden ingegeven bij de optie “Vul je promotiecode in”. Daarna dient bij levering gekozen te worden voor de optie “Levering in afhaalpunt”. De set kan worden afgehaald in het geselecteerde afhaalpunt van Dreamland (na ontvangst van een bevestigingsmail van de bestelling). De LEGO City stadscentrum speelset zal aan de winnaar die met de door hem/haar verkregen webcode vernoemde speelset heeft besteld, ontvangen in functie van de beschikbaarheid. De organisator behoudt zich tevens het recht voor een speelset van gelijke waarde aan te bieden indien de LEGO City Stadscentrum speelset niet meer voorradig is.

   De winnaars uit Nederland ontvangen een e-mailbericht met het verzoek hun adresgegevens mee te delen voor de verzending van de gewonnen speelset. Indien er geen respons volgt binnen de maand na bericht, zal LEGO een nieuwe winnaar uitkiezen. De LEGO City Stadscentrum speelset zal aan de winnaar worden overgemaakt in functie van de beschikbaarheid. De organisator behoudt zich het recht voor een speelset van gelijke waarde aan te bieden indien de LEGO City Stadscentrum speelset niet meer voorradig is.

 5. Persoonsgegevens
  1. De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd dat zijn/haar persoonsgegevens door LEGO worden opgenomen en bewaard in een elektronisch bestand, om zo de organisatie en het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. De persoonsgegevens zullen voor geen andere doeleinden gebruikt worden. Een maand na de wedstrijd worden de persoonsgegevens van de deelnemers uit de database van LEGO verwijderd. De naam en het e-mailadres worden opgevraagd om zo te bepalen wie de winnaars van de wedstrijd zijn. De bepalingen zoals uiteengezet in dit reglement worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de krachtlijnen van de General Data Protection Regulation van 25 mei 2018. Eventuele vragen tot verbetering of inzage van gegevens kunnen gericht worden aan het adres vermeld in artikel 1.1 van dit reglement.
  2. LEGO verwijst in dit verband ook naar haar Privacy Policy die als bijlage aan huidig wedstrijdreglement wordt gevoegd.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege LEGO.
  2. LEGO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.
  3. LEGO is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan de wedstrijd.
  4. Indien LEGO genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan LEGO hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
  5. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van het huidige Wedstrijdreglement.
 7. Beeldmateriaal
  1. De deelnemer erkent en aanvaardt door deelname aan deze wedstrijd dat foto- en videomateriaal door de organisator wordt opgenomen en bewaard in een elektronisch bestand.
  2. Verhalen die worden ingezonden mogen door de organisator gebruikt worden voor promotie- en communicatiedoeleinden en kunnen gedeeld worden ter promotie van zijn eigen merk, productengamma en verkooppunten eigen communicatiekanalen en sociale media zonder enige vergoeding voor de auteur van deze verhalen. Deelname aan de wedstrijd impliceert afstand van de intellectuele rechten op de ingestuurde creaties.